CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 24/LĐLĐ
Ngày ban hành: 13/2/2020
Người ký: Chủ tịch: Rơ Chăm Long
Trích yếu: “V/v triệu tập Hội nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tham gia vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng"
Cơ quan ban hành: LĐLĐ tỉnh Kontum
File đính kèm: Tại đây