Đăng nhập
Cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
Lịch sử Công đoàn Việt Nam Công đoàn tỉnh Kon Tum Các kỳ Đại hội Công đoàn tỉnh Kon Tum Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Kon Tum Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Kon Tum
Thứ 3, ngày 23 tháng 4 năm 2019 TimKiem
   Công đoàn ca
1:CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
KỶ NIỆM 88 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG
10/13/2018 9:21:27 PM     
Ngay từ khi thành lập, Đảng ta đã đặc biệt coi trọng công tác dân vận và khẳng định: sức mạnh của cách mạng ở nơi dân, Đảng phải dựa vào dân để làm cách mạng. Công tác dân vận của Đảng được xác định là một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước.
KỶ NIỆM 88 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG
Già làng A Klơch hướng dẫn bà con khai thác mủ cao su (Ánh ST)

Cách đây 88 năm, từ ngày 14/10 đến ngày 31/10/1930, tại Hương Cảng, Trung Quốc, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ nhất đã thông qua Luận cương chính trị, Điều lệ Đảng, án nghị quyết về Công nhân vận động, Nông dân vận động, Cộng sản thanh niên vận động, Quân đội vận động và Hội phản đế đồng minh. Đây là những tổ chức tiền thân, đặt nền móng toàn diện và hoàn chỉnh cho công tác dân vận của Đảng và hệ thống chính trị sau này. Đặc biệt, ngày 15/10/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo "Dân vận" đăng trên báo Sự thật số 120 đề cập đến những vấn đền căn bản, trở thành kim chỉ nam trong đường lối lãnh đạo của Đảng, hoạt động của chính quyền, của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về dân vận và công tác dân vận.

Xuất phát từ thực tế lịch sử có ý nghĩa chính trị to lớn đó, năm 1999, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ viết bài báo "Dân vận", Bộ Chính trị (khóa VIII) đã quyết định lấy ngày 15/10 hằng năm là "Ngày Dân vận của cả nước". Năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) đã quyết định lấy ngày 15/10, một trong những ngày diễn ra Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ nhất là "Ngày Truyền thống công tác Dân vận của Đảng". Từ đó đến nay, ngày 15/10 hằng năm đã đi vào đời sống chính trị của Đảng và nhân dân ta, động viên, nhắc nhở cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của Đảng và hệ thống chính trị thực hiện tốt chủ trương của Đảng và lời dạy của Bác Hồ đối với công tác dân vận.

 Nội dung của công tác dân vận không chỉ là vận động nhân dân thực hiện những công việc mà Đảng, Chính phủ giao, mà còn có một nội dung rất quan trọng, đó là trách nhiệm của Đảng, của Chính phủ đối với nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Đảng và Chính phủ phải hết sức chăm lo đời sống của nhân dân, nếu dân đói thì Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét thì Đảng và Chính phủ có lỗi, nếu dân dốt thì Đảng và Chính phủ có lỗi, nếu dân ốm thì Đảng và Chính phủ có lỗi… Từ thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh rút ra bài học sâu sắc “sự nghiệp cách mạng là của nhân dân”. Sức mạnh của Đảng là sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Do đó phương pháp công tác dân vận phải hết sức linh hoạt và phong phú, phải xuất phát phải từ cái tâm, đạo đức và trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên trước nhân dân. Dân vận không thể chỉ dùng báo chương sách vở, mít tinh, khẩu hiệu, truyền đơn, chỉ thị mà người phụ trách dân vận được Bác “công thức hóa” bằng 12 chữ đó là: cần phải óc nghĩ, mắt trong, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Chứ không phải chỉ ngồi nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh. Điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn gần gũi, quan tâm, phải hiểu biết những thuận lợi, khó khăn và phải là người “đầy tớ thật trung thành” của nhân dân.

Bác Hồ trong một chuyến về thăm nhà máy bê tông đúc sẵn- Hà Nội

88 năm qua, gắn liền với những chặng đường vẻ vang của Đảng, công tác dân vận đã góp phần quan trọng trong vận động, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân tạo nên sức mạnh to lớn trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các phong trào cách mạng sôi nổi của quần chúng nhân dân sau khi Đảng ta được thành lập và lãnh đạo đã để lại nhiều bài học quý báu về phát động quần chúng đấu tranh cách mạng, về nghệ thuật vận động quần chúng khi Đảng biết dựa vào dân, tin ở dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, giác ngộ, tổ chức, tập hợp và lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Cùng với cả nước, Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum, với truyền thống yêu nước và ý chí tự lực, tự cường, quân và dân Kon Tum đã đoàn kết đứng lên đấu tranh giành thắng lợi với nhiều phong trào cách mạng rộng lớn, góp sức cùng nhân dân cả nước đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Trong những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng luôn quan tâm, kịp thời ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, Các cấp ủy Đảng đã chỉ đạo đồng bộ, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập và phát triển cũng như nguyện vọng của nhân dân. Thường trực Tỉnh ủy duy trì thường xuyên và đổi mới nội dung, hình thức giao ban công tác dân vận hằng quý, kết hợp tổ chức hội nghị với đi thực tế, tham quan, khảo sát mô hình hoạt động ở cơ sở. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo" từ tỉnh đến cơ sở; chỉ đạo thành lập điểm Tổ Dân vận thôn, xóm, phố trên địa bàn tỉnh, quan tâm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện. Qua 9 năm thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" theo Kế hoạch 70-KH/BDVTW của Ban Dân vận Trung ương, công tác dân vận trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Nhiều mô hình, điển hình "Dân vận khéo" của tập thể, cá nhân với nhiều cách làm hay, những việc làm sáng tạo mang lại lợi ích thiết thực trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt, thông qua phong trào thi đua "Dân vận khéo" đã tác động tích cực, làm chuyển biến mạnh mẽ ý thức trách nhiệm và phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở theo hướng sát cơ sở hơn; phương châm "trọng dân, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân" đã và đang thực sự đi vào cuộc sống; góp phần quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Từ thực tiễn công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh, có thể khẳng định: dưới sự lãnh đạo của Đảng, với phương châm "Đảng nói dân tin, chính quyền làm dân theo, Mặt trận, đoàn thể vận động dân đồng tình, hưởng ứng", công tác dân vận của tỉnh luôn có sự đổi mới và đạt kết quả rõ nét, góp phần vào thành tích chung của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà trong những năm qua.

Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng và 19 năm "Ngày Dân vận của cả nước" là dịp để chúng ta quán triệt sâu sắc, thực hiện đúng những quan điểm của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân vận và công tác dân vận. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của tỉnh tiếp tục đoàn kết, trách nhiệm, vượt khó vươn lên, năng động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ của công tác dân vận trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV “ Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tốc; khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực’ xây dựng tỉnh Kon Tum ổn định, phát triển bền vững”./.

Hồng Hà  
Bài viết trước:
Icon  LÊ THỊ RIÊNG - Người nữ anh hùng cộng sản kiên trung, bất khuất
Icon  Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 10-2018
Icon  Tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình
Icon  Cách mạng Tháng Tám 1945-bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam
Icon  Lương tối thiểu năm 2019 sẽ tăng thêm 5,3%
Icon  Lãnh đạo tỉnh Kon Tum thăm, chúc mừng Liên đoàn Lao động tỉnh nhân Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Icon  Phát huy truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn tỉnh KonTum, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động trong tình hình mới góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển ổn định, bền vững
Icon  Sự ra đời của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam
Icon  Lễ kỷ niệm 105 năm ngày thành lập tỉnh Kon Tum
Icon  TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG THĂM CHÍNH THỨC TRUNG QUỐC. Duy trì cục diện hữu nghị và đà phát triển lành mạnh
    VIDEO CLIPS
')">Công đoàn ca
Xem thêm
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
1341916
Số người online: 169
Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
Trưởng ban biên tập: Ông Rơ Chăm Long - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
Địa chỉ: Số 166 đường U Re, thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Điện thoại: (0260). 3917319 hoặc 3914245; Fax: (0260).3862319.
Email: congdoankontum@yahoo.com.
Phát triển: TNC