GIỚI THIỆU
DANH SÁCH ỦY VIÊN BCH, UBKT LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KON TUM KHOÁ XI, NHIỆM KỲ 2023 – 2028
13-12-2023

I

BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KON TUM

1

Rơ Chăm Long

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn; Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kon Tum

2

Nguyễn Văn Nguyên

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kon Tum

3

A Xây

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kon Tum

4

Đinh Trường An

Ủy viên BTV; Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp – Khu Kinh tế tỉnh Kon Tum

5

Lê Thanh Bình

Ủy viên BTV; Trưởng ban Tuyên giáo – Nữ công LĐLĐ tỉnh Kon Tum

6

Đặng Thị Cúc

Ủy viên BTV; Trưởng ban Tài chính LĐLĐ tỉnh Kon Tum

7

Nguyễn Văn Hả

Ủy viên BTV; Trưởng ban CSPL và QHLĐ LĐLĐ tỉnh Kon Tum

8

Lê Văn Hào

Ủy viên BTV; Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh Kon Tum

9

Phạm Văn Khánh

Ủy viên BTV; Chủ tịch LĐLĐ TP Kon Tum

10

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Ủy viên BTV; Trưởng ban Tổ chức – Kiểm tra LĐLĐ tỉnh Kon Tum

11

Nguyễn Văn Quyết

Ủy viên BTV; Giám đốc Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Kon Tum

12

Nguyễn Thị Ái

Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh Kon Tum

13

Ngô Anh

Phó Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra LĐLĐ tỉnh Kon Tum

14

A Bôn

Chủ tịch LĐLĐ huyện Đăk Glei

15

Rô Man Duyên

Chủ tịch LĐLĐ huyện Ia H’Drai

16

Đoàn Trọng Đức

Phó Giám đốc Sở Khoa học và  Công nghệ tỉnh Kon Tum

17

Lê Đức

Phó Trưởng ban CSPL và QHLĐ LĐLĐ tỉnh Kon Tum

18

Nguyễn Thị Như Hà

Chủ tịch LĐLĐ huyện Đăk Tô

19

Đào Xuân Hinh

Chủ tịch LĐLĐ huyện Sa Thầy

20

Phạm Văn Hòa

Phó Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh Kon Tum

21

Nguyễn Thị Hợi

Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Kon Tum

22

Trần Ngọc Hưởng

Chủ tịch LĐLĐ huyện Kon Plông

23

Hà Văn Kiên

Chủ tịch LĐLĐ huyện Đăk Hà

24

Ngô Văn Mân

Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cao su Kon Tum

25

Huỳnh Thanh Nam

Chủ tịch LĐLĐ huyện Tu Mơ Rông

26

Lê Viết Nam

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum

27

Phạm Khánh Quân

Chủ tịch LĐLĐ huyện Ngọc Hồi

28

Nguyễn Tấn Sang

Phó Bí thư Đảng ủy; Phó Giám đốc BHXH tỉnh Kon Tum

29

Nguyễn Văn Sang

Phó Giám đốc Sở Y tế; Chủ tịch Công đoàn Ngành y tế tỉnh Kon Tum

30

Nguyễn Văn Thái

Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Tinh bột sắn Kon Tum

31

Đinh Thị Thuận

Chủ tịch LĐLĐ huyện Kon Rẫy

32

Nguyễn Trung Thuận

Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum

II

UỶ VIÊN UỶ BAN KIỂM TRA

1

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Trưởng ban Tổ chức – Kiểm tra, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh Kon Tum

2

Nguyễn Văn Thành

Phó Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra, Phó Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh Kon Tum

3

Nguyễn Thị Thái Bình

Phó Chánh Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum

4

Võ Bích Phượng

Phó Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra LĐLĐ tỉnh Kon Tum

5

Nguyễn Duy Trinh

Phó Chủ tịch CĐVC tỉnh Kon Tum

 

Số lượt xem:369