BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP
Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Kon Tum khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028
6-10-2023

Sáng ngày 04 tháng 10 năm 2023, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị lần thứ hai để xem xét, thống nhất thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn tỉnh; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Bám sát mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ xuyên suốt nhiệm kỳ mà Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn tỉnh đề ra, cùng với những gợi mở, nêu vấn đề về những nội dung cần tập trung thảo luận của đồng chí Rơ Chăm Long - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, các Ủy viên Ban Chấp hành đã phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ thảo luận sôi nổi, đưa ra dự báo những thuận lợi, khó khăn đặt ra trong hoạt động công đoàn ở tỉnh Kon Tum trong những năm đến. Hội nghị cũng đề ra một số nhóm giải pháp phù hợp, sát với thực trạng hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ ở cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI cũng đã thống nhất chủ trương ban hành 03 nghị quyết chuyên đề gồm: Nghị quyết về phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ngoài Nhà nước; Nghị quyết về thực hiện Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và Nghị quyết về thu kinh phí công đoàn trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện thắng lợi 03 khâu đột phá trong hoạt động công đoàn, phong trào CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh, nhiệm kỳ 2023-2028 và Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 08-10-2021 của Tỉnh ủy Kon Tum về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Lê Anh Ngân
Số lượt xem:184
Bài viết liên quan: