TIN TỨC, SỰ KIỆN TỈNH KON TUM
Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của các tổ chức Công đoàn tỉnh trong thời gian tới
23-8-2022

Trong suốt quá trình lãnh đạo Cách mạng, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, tổ chức Công đoàn Việt Nam không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, luôn đồng hành theo Đảng, với hệ tư tưởng tiên tiến mà Đảng ta đã chọn và khẳng định. Trong quá trình phát triển, Công đoàn Việt Nam ngày càng chứng tỏ đây là tổ chức duy nhất, có đủ bản lĩnh và năng lực đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân và người lao động, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

(ảnh: Đ/c Rơ Chăm Long - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và Đ/c Phạm Văn Khánh - Chủ tịch LĐLĐ Thành phố

trao quyết định, tặng hoa chúc mừng 06 CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước mới thành lập)

Hiện nay, cùng với sự bùng nổ của xã hội toàn cầu và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của nền kinh tế thị trường; các lực lượng thù địch tăng cường nhiều phương thức, thủ đoạn mới để chống phá Đảng, Nhà nước, tập trung là hệ tư tưởng giai cấp công nhân ở nước ta hiện nay. Có thể nói, chưa bao giờ các phương tiện thông tin kỹ thuật số, mạng Internet lại được các thế lực thù địch huy động, sử dụng triệt để, ráo riết, tinh vi như hiện nay. Bên cạnh việc xuyên tạc lịch sử, đòi xét lại lịch sử, phủ nhận những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử mà đất nước ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chúng tập trung rêu rao các quan điểm sai trái, và các luận điệu xuyên tạc, hòng phá hoại nền tảng tư tưởng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân ta mất phương hướng về chính trị, tư tưởng, để chúng dễ dàng thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta. Đáng chú ý, chúng cho rằng chủ nghĩa Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh đã lỗi thời, lạc hậu, không phù hợp với phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Trắng trợn hơn, có những quan điểm cơ hội chính trị còn cổ súy, đề cao văn minh tư bản chủ nghĩa, hạ thấp toàn bộ thành tựu của tiến trình cách mạng Việt Nam; đòi xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng và xã hội ta,…

Vì vậy, việc quán triệt và triển khai thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch trong các tổ chức Công đoàn các cấp là nhiệm vụ quan trọng và cần thiết.

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng  tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các tổ chức Công đoàn tỉnh trong thời gian tới, Công đoàn các các cấp cần làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy và phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau.

 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về giá trị to lớn của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho công nhân viên chức và người lao động, khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng là sự lựa chọn của lịch sử; là sự bắt nhịp xu hướng thời đại; đã được kiểm định bởi lịch sử dân tộc ta qua 90 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho công nhân viên chức, người lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh; giúp đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động nhận thức sâu sắc, toàn diện về giai cấp, về Đảng, về chế độ xã hội chủ nghĩa, về công đoàn và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.

Làm tốt công tác quản lý, giáo dục công chức, viên chức, người lao động trong viết bài, phát ngôn và sử dụng mạng xã hội; đưa công tác phòng, chống “diễn biến hòa bình”, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đi vào nền nếp đạt hiệu quả cao. Nâng cao tinh thần tự giác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; không có nhu cầu khai thác cũng như không tin theo những thông tin xấu, những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

2. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Chủ động nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp, xây dựng và triển khai thực hiện các chế độ, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật trong các cơ quan Đảng, đoàn thể, chính quyền. Tham mưu tăng cường cải cách hành chính. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. Tổ chức phát động và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong các tổ chức Công đoàn.

3. Phát huy vai trò của báo chí, mạng xã hội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Nhanh chóng cung cấp thông tin chính thống trước một số vụ việc, vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm. Kịp thời xác minh, xử lý thông tin trên báo chí, mạng xã hội phản ánh về tình hình địa phương, đơn vị, nhất là những thông tin không đầy đủ, phiến diện, một chiều.

Tăng cường chia sẻ các bài viết, phóng sự liên quan của các cơ quan báo, đài tỉnh, các báo uy tín của Trung ương (Báo Nhân Dân, QĐND, CAND, TTXVN, Báo Lao động,…) và Báo Lao động trên trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội của các tổ chức Công đoàn để tuyên truyền.

 

4. Làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội

Chủ động kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của công chức, viên chức, người lao động để có biện pháp giải quyết kịp thời, uốn nắn những lệch lạc, sai trái.

Tăng cường công tác nắm bắt dư luận xã hội, tổ chức gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người dân, người lao động nhất là đối với một số vụ việc nổi cộm, kéo dài; từ đó nắm rõ hơn một số nội dung mà người dân thắc mắc, chưa đồng tình để có ý kiến với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện đúng các quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.

Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước diễn biến phức tạp của tình hình hiện nay, nếu mất cảnh giác, hữu khuynh, đấu tranh thiếu kiên quyết, triệt để với các biểu hiện, mầm mống gây đột biến, có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Điều đó đòi hỏi phải tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, sự phối hợp của Ban Chấp hành Công đoàn các cấp. Trong đó, phải hết sức chăm lo bộ máy của hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, thực sự gần dân và vì dân. Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế, kết hợp với bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường minh bạch cho sự phát triển của địa phương; đồng thời, chủ động đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch cùng âm mưu, thủ đoạn lợi dụng những sơ hở, hạn chế trong quản lý, điều hành của chính quyền các cấp để gieo rắc hoài nghi, kích động tư tưởng chống đối, gây mất ổn định xã hội. Mặt khác, phải thường xuyên nắm bắt và dự báo những khuynh hướng tư tưởng trong đoàn viên và người lao động, nắm chắc tình hình cơ sở là biện pháp phòng ngừa phát sinh khiếu kiện đông người, phát sinh “điểm nóng” một cách chủ động nhất, kịp thời nhất, từ đó sớm giải quyết, hóa giải những mầm mống gây xung đột xã hội, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng đất nước, địa phương ngày càng phát triển.

Trong thời gian tới các cấp công đoàn trong toàn tỉnh phải không ngừng đổi mới nội dung, hình thức để thu hút tập hợp đoàn viên, người lao động. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, người lao động; thông qua đó, bồi dưỡng, củng cố niềm tin cộng sản, niềm tin vào sự nghiệp cách mạng, vào Đảng và Nhà nước, tổ chức công đoàn. Trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội của các cấp công đoàn tiếp tục phát huy hiệu quả việc tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; giới thiệu gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước; kịp thời cung cấp thông tin định hướng cho đoàn viên, người lao động; qua đó giúp đoàn viên, người lao động nhận diện rõ bản chất của các quan điểm sai trái, thù địch để đoàn viên, người lao động tự nhận biết, chủ động đấu tranh phản bác. Phát động các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động, tạo ra sức lan toả rộng lớn để đoàn viên, người lao động sáng tạo, phát huy hàm lượng trí tuệ, góp phần xây dựng đơn vị, doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Bài viết: Lê Quang Thới (PTB Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum)
Số lượt xem:1612
Bài viết liên quan: