TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
Tăng cường công tác kiểm tra công đoàn góp phần thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và bảo vệ quyền lợi người lao động
22-5-2018
Trong nhiệm kỳ qua UBKT CĐ các cấp giúp BCH, BTV Công đoàn thực hiện được 2.681 cuộc kiểm tra chấp hành Điều lệ công đoàn Việt Nam, tăng so với nhiệm kỳ trước 208 cuộc và 2.052 cuộc kiểm tra về quản lý sử dụng tài chính, tài sản công đoàn.
AnhMinhHoa
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến về công tác công đoàn (ảnh minh họa)

Liên đoàn Lao động tỉnh quản lý trực tiếp 14 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, 978 Công đoàn cơ sở. Để giúp cho Ban chấp hành công đoàn các cấp kiểm tra các mặt hoạt động Công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, hiện nay hệ thống tổ chức Công đoàn tỉnh có 295 đơn vị đủ điều kiện thành lập Ủy ban Kiểm tra Công đoàn và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra các cấp là 1.374 người, trong đó  có 5 cán bộ công đoàn chuyên trách làm công tác kiểm tra.

Ngay sau khi Đại hội IX Công đoàn tỉnh, Ban Chấp hành, Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh luôn quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, chỉ đạo xây dựng quy chế hoạt động nhiệm kỳ, xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm, kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT và công tác cán bộ làm công tác kiểm tra công đoàn các cấp. Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp được Ban chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn cùng cấp quan tâm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng những đồng chí có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, chính trị, trình độ, nghiệp vụ chuyên môn tham gia Ủy viên Ủy Ban kiểm tra, phụ trách kiểm tra công đoàn.

Trong nhiệm kỳ qua UBKT CĐ các cấp giúp BCH, BTV Công đoàn thực hiện được 2.681 cuộc kiểm tra chấp hành Điều lệ công đoàn Việt Nam, tăng so với nhiệm kỳ trước 208 cuộc và 2.052 cuộc kiểm tra về quản lý sử dụng tài chính, tài sản công đoàn. Trong đó, UBKT LĐLĐ tỉnh thực hiện 59 cuộc, UBKT Công đoàn câp trên cơ sở thực hiện 851 cuộc, UBKT CĐCS và CĐCS thành viên kiểm tra 1.142 cuộc. Qua kiểm tra đề nghị truy thu nộp ngân sách công đoàn gần 869 triệu đồng và giúp BCH, BTV nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý, sử dụng tài chính tài sản công đoàn. Song song với việc thực hiện tốt công tác kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tài chính tài sản công đoàn, Ủy ban Kiểm tra công đoàn cấp cũng đã tham mưu cho CBC, BTV kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo  đoàn viên, người lao động, qua đó đã can thiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho 331 NVCLĐ, trong đó có 1 người trở lại làm việc. Công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn làm công tác kiểm tra và xây dựng và xây dựng bộ máy tổ chức Ủy ban Kiểm tra công đoàn được Ban chấp hành, Ban Thường Công đoàn các cấp hết sức quan tâm. Trong nhiệm 2013-2018 có 4.210 số cán bộ làm công tác kiểm tra được bồi dưỡng, chuyên môn nghiệp vụ; tỷ lệ UBKT xuất sắc 734 (70,05%), loại khá 146 (14,99%), loại trung bình 32 (3,27%), 66 UBKT không chấm điểm phân loại (6,75%).

Để công tác kiểm tra công đoàn hoạt động có hiệu quả trong thời gian tới cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Thường xuyên kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp, cán bộ làm công tác kiểm tra công đoàn phải là những người có năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có kiến thức toàn diện về các lĩnh vực kinh tế, pháp luật, văn hóa xã hội, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, nhiệt tình trong hoạt động, công tâm trung thực, khách quan và mạnh dạn đấu tranh với các biểu hiện, hành vi, vi phạm pháp luật, cũng như các quyết định, quy định, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Việt Nam trong hoạt động công đoàn.

Đổi mới và nâng cao nhận thức về vị trí, chức năng, vai trò trách nhiệm, ý nghĩa và tác dụng của hoạt động kiểm tra công đoàn. Để làm tốt nội dung này, các cấp công đoàn cần quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện tốt cho hoạt động kiểm tra; xây dựng chương trình hoạt động của UBKT hàng năm sát với tình hình thực tiễn của các công đoàn, của địa phương, đơn vị.

Hoạt động kiểm tra phải linh hoạt, đúng quy định của pháp luật, quy trình kiểm tra của Công đoàn, vận dụng sáng tạo đồng bộ các hình thức kiểm tra, cải tiến tổ chức hoạt động kiểm tra, công tác kiểm tra tài chính cần phải tập trung có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tiễn, đảm bảo được mục đích yêu cầu, nội dung kiểm tra và phải đem lại hiệu quả thiết thực sau các cuộc kiểm tra.

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra và cung cấp đầy đủ các tài liệu, hướng dẫn có liên quan đến công tác kiểm tra cho cán bộ làm kiểm tra công đoàn. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn các cấp, quan tâm tạo điều kiện về vật chất, phương tiện trong hoạt động kiểm tra, quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra công đoàn.

Cán bộ làm công tác kiểm tra công đoàn phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong hoạt động kiểm tra, xác định vị trí, chức năng, nhiệm vụ của UBKT công đoàn, nêu cao tính tự học, tự rèn luyện, đổi mới phương pháp hoạt động để nâng cao kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài và ảnh: Văn Quyết
Số lượt xem:862
Bài viết liên quan: