TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC - TĐ KHEN THƯỞNG
Nghị quyết số: 07/NQ-TLĐ ngày 15/01/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong CNVCLĐ và hoạt động công đoàn.
26-3-2020

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công tác, góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động, vị thế và uy tín của tổ chức Công đoàn.

Nhằm khắc phục những bất cập như: phong trào thi đua phát triển chưa đồng đều ở các khu vực, đối tượng nhiều nơi phong trào còn mang nặng tình hình thức, chưa thiết thực, chưa đến được với số đông đoàn viên, người lao động; nội dung thi đua còn chung chung, không được cụ thể hóa cho phù hợp với điều kiện thực tiễn, hình thức tổ chức còn dập khuôn, chậm đổi mới. Việc duy trì và nuôi dưỡng phong trào không thường xuyên, liên tục, chưa lan toả đều khắp giữa các khu vực. Sự phối hợp giữa công đoàn với thủ trưởng ở nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp còn hạn chế.

Đ/c Rơ Chăm Long - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng giấy khen cho những tập thể tại Hội nghị điển hình tiên tiến (ảnh minh họa)

Công tác phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến chưa được quan tâm đúng mức. Việc xét khen thưởng, bình xét và công nhận danh hiệu thi đua có nơi, có lúc chưa công bằng, thiếu chặt chẽ, còn nể nang, cào bằng, một số nơi chưa kịp thời, thủ tục khen thưởng còn rườm rà, việc khen thưởng thành tích đột xuất chưa nhiều, tỷ lệ khen thưởng đối với công nhân, lao động trực tiếp sản xuất, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý còn thấp,...

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu các cấp công đoàn đổi mới việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát hợp với từng đối tượng, hướng về cơ sở, khẳng định rõ vai trò của tổ chức Công đoàn và đoàn viên, người lao động, góp phần quan trọng thúc đẩy sản xuất, công tác, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, xây dựng văn hóa công sở, tạo sức lan tỏa đối với toàn hệ thống và xã hội.

Trong công tác khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, mang tính nêu gương, giáo dục, tập trung cho người lao động trực tiếp, khắc phục bệnh thành tích, hình thức trong thi đua, khen thưởng.

Cùng với các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu hướng dẫn các cấp công đoàn đổi mới nội dung, hình thức tổ chức thi đua; phát hiện, lựa chọn, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến thông qua các phong trào thi đua; Đổi mới công tác khen thưởng; Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng. Ngày 15/01/2020 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Nghị số: 07/NQ-TLĐ đề ra các chỉ tiêu phấn đấu hàng năm, cụ thể gồm:

Một là, 100% công đoàn cấp trên cơ sở trở lên và 85% công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động các phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn chỉ đạo.

Hai là, 100% các phong trào thi đua sau khi được phát động, đều được duy trì, nuôi dưỡng, được sơ tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Ba là, ít nhất 15% tổng số cá nhân được khen thưởng hàng năm là công nhân, lao động trực tiếp sản xuất, công chức, viên chức không giữ vị trí lãnh đạo, quản lý.

Bốn là, 100% cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công tác thi đua, khen thưởng.

Năm là, 100% các Cụm, Khối thi đua thuộc Tổng Liên đoàn có mô hình mới, cách làm hay được giới thiệu, nhân rộng trong các cấp công đoàn cả nước. Mỗi năm các Cụm, Khối thi đua có ít nhất 01 chuyên đề tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm thiết thực, hiệu quả góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn.

Ngô Anh
Số lượt xem:835
Bài viết liên quan: