HOẠT ĐỘNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN, THÀNH PHỐ
Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ các cấp
9-3-2020

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum và Tiểu Ban văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Kon Tum lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 06/02/2020 Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Kon Tum đã tổ chức Hội nghị (mở rộng) tham gia ý kiến đối với dự thảo (lần 01) Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum, lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và dự thảo (lần 01) Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thành phố Kon Tum, lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Uỷ ban kiểm tra LĐLĐ thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS trực thuộc. Đồng chí Phạm Việt Hải- Thành ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Kon Tum chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận trên cơ sở hai dự thảo báo cáo chính trị và định hướng của chủ trì hội nghị; đa số ý kiến cho rằng: Quy trình, nội dung, bố cục của dự thảo báo cáo đã xây dựng đạt yêu cầu, đã đánh giá toàn diện những thành tựu đạt được của tỉnh Kon Tum và thành phố Kon Tum trong nhiệm kỳ qua trên tất cả các lĩnh vực: Tình hình an ninh chính trị luôn được giữ vững ổn định; đảm bảo trật tự an toàn xã hội; quốc phòng an ninh được tăng cường; công tác cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm thực hiện…. đồng thời cũng đã thẳng thắn nhìn nhận và chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm…

Toàn cảnh hội nghị lấy ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp

Đối với mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025; các đại biểu dự hội nghị cũng đã tập trung phân tích những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện: Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao trình độ nguồn nhân lực của địa phương; nâng cao vai trò trách nhiệm, tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới việc học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân gắn với nâng cao nghĩa vụ và trách nhiệm công dân; giải quyết tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân…

Hội nghị tổ chức lấy ý kiến đóng góp đối với hai dự thảo báo cáo chính trị nhằm phát huy dân chủ trong Đảng, tập trung trí tuệ của đoàn viên, CNVCLĐ góp phần quyết định những vấn đề lớn của tỉnh Kon Tum và của thành phố Kon Tum. Qua đó, tạo sự thống nhất tư tưởng, hành động trong toàn Đảng, toàn dân; giúp các cấp ủy Đảng nắm được tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ để kịp thời kiến nghị, bổ sung chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chương trình, kế hoạch của tỉnh và thành phố Kon Tum.

Trần Thị Thúy Hằng
Số lượt xem:1070
Bài viết liên quan: