TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
Hoạt động kiểm tra của công đoàn các cấp thành phố Kon Tum
12-7-2018
Nhiệm kỳ 2013-2018 Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp Thành phố Kon Tum đã tiến hành thực hiện 728 cuộc kiểm tra; trong đó có 422 cuộc kiểm tra đồng cấp, 306 cuộc kiểm tra đối với cấp dưới.
AnhMinhHoa
Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn (ảnh minh họa)

Kiểm tra là hoạt động quan trọng của tổ chức Công đoàn, là nhiệm vụ thường xuyên của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn các cấp. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kiểm tra, trong những năm qua. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Kon Tum đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ thành phố và UBKT các đơn vị công đoàn trực thuộc xây dựng Quy chế hoạt động, chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra; đồng thời xây dựng quy chế phối hợp giữa UBKT với các tổ chức liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát nhằm thực hiện tốt chức năng của tổ chức công chức công tác kiểm tra.

 

Để đạt được kết quả trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Kon Tum tập trung chỉ đạo kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của UBKT công đoàn các cấp, về công tác tổ chức, cán bộ và hoạt động: Tính đến nay, công đoàn thành phố có 69 Ủy ban Kiểm tra công đoàn cấp cơ sở với 479 ủy viên. Trình độ có: Thạc sỹ 7 đồng chí, đại học 379 đồng chí; 82 ủy viên có trình độ lý luận chính trị trừ trung cấp trở lên; 100% đã được LĐLĐ thành phố đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ kỹ năng công tác kiểm tra công đoàn. UBKT và các các ủy viên đã phát huy tinh thần trách nhiệm, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra. Nhiệm kỳ 2013-2018 Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp Thành phố Kon Tum đã tiến hành thực hiện 728 cuộc kiểm tra; trong đó có 422 cuộc kiểm tra đồng cấp, 306 cuộc kiểm tra đối với cấp dưới. Qua kiểm tra cho thấy các cấp công đoàn thành phố  đã cụ thể hóa Nghị quyết, Chương trình của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm phù hợp với điều kiện thực tế. Chế độ sinh hoạt của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ được duy trì thường xuyên theo quy định; hầu hết các công đoàn cơ sở đã xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra; phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức, Hội nghị người lao động, góp phần thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở. Hầu hết các đơn vị được kiểm tra đã chấp hành tốt Quy chế quản lý tài chính công đoàn theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và hướng dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh.

Đạt những kết quả đó là do Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Kon Tum đã thực hiện tốt những giải pháp:

- Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quan điểm, mục tiêu và những nội dung cơ bản của Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị, các quy định của công đoàn về công tác kiểm tra nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên công đoàn các cấp về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của UBKT công đoàn. Tăng cường vai trò trách nhiệm của BCH, Ban Thường vụ công đoàn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra Công đoàn.

- Đổi mới phương pháp, cách thức kiểm tra công đoàn, tập trung kiểm tra những nội dung chủ yếu như: Kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài chính; kiểm tra việc chấp hành chế độ kế toán, việc thực hiện dự toán ngân sách, nội dung thu, chi, phân phối và sử dụng, quản lý ngân sách công đoàn, việc trích lập và sử dụng các quỹ do công đoàn quản lý và tham gia quản lý theo quy định của Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam.

- Tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra công đoàn, bảo đảm nguyên tắc và quy trình kiểm tra, kết luận kiểm tra; kết luận kiểm tra phải thực sự khách quan, trung thực, đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế, kiến nghị xử lý kịp thời các sai sót.

 - Tăng cường giám sát chặt chẽ việc thực hiện kết luận, kiến nghị của đoàn kiểm tra, yêu cầu đơn vị được kiểm tra báo cáo những nội dung đã thực hiện, những nội dung chưa thực hiện đúng thời gian quy định.

-Thường xuyên rà soát, bổ sung, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

-Chỉ đạo UBKT LĐLĐ thành phố và UBKT công đoàn trực thuộc chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra đảm bảo đúng quy trình, tiến độ và chất lượng theo quy định.

Bài và ảnh: Hồng Hà
Số lượt xem:1855
Bài viết liên quan: