CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 12/LĐLĐ
Ngày ban hành: 29/8/2019
Người ký: Lê Ích Dàng
Trích yếu: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động Nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước Và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà " giai đoạn 2010-2020
Cơ quan ban hành: Liên đoàn Lao động tỉnh
File đính kèm: Tại đây