banner
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVI, NHIỆM KỲ 2020-2025
Thứ 4, ngày 8 tháng 7 năm 2020
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
58/2020/NĐ-CP 27/5/2020 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC VÀO QUỸ BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP
số 28/2020/NĐ-CP 1/3/2020 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, Bảo hiểm xã hội, đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
13/2019/TT-BYT 5/7/2019 Sửa đổi, bổ sung một số Điểu của Thông tư số 39/2018-TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh
38/2019/NĐ-CP 19/5/2019 Nghi dinh quy dinh mưc luong co so doi voi can bo, cong chuc, vien chuc, luc luong vu trang
03/2019/BNV 14/5/2019 Sua doi, bo sung mot so quy dinh ve tuyen dung cong chuc, vien chuc, nang ngach cong chuc, thang hang chuc danh nghe nghiep vien chuc va thuc hien che do hop dong mot so loai cong viec trong co quan hanh chinh nha nuoc , don vi su nghiep cong lap
29/2018/TT-BLĐTBXH 25/12/2018 Thong tu ban hanh quy chuan ky thuat quoc gia ve an toan lao dong khi lam viec trong khong gian han che
91/2017/NĐ-CP 31/7/2017 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
23/TTr-MTTW-BTT 21/7/2017 THÔNG TRI Hướng dẫn quy trình giám sát và quy trình phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
28/2016/TT-BYT 30/6/2016 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ BỆNH NGHỀ NGHIỆP
Số: 01/2016/TT-BNV 13/1/2016 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2015/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
88/2015/NĐ-CP 7/10/2015 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 95/2013/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 8 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI, ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG
85/2015/NĐ-CP 1/10/2015 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ
29/2015/TT-BLĐTBXH 31/7/2015 THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động quy định tại Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
26/2015/NĐ-CP 9/3/2015 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ TUỔI TÁI CỬ, TÁI BỔ NHIỆM GIỮ CÁC CHỨC VỤ, CHỨC DANH THEO NHIỆM KỲ TRONG CƠ QUAN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
04/2015/NĐ-CP 9/1/2015 NGHỊ ĐỊNH Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
08/2014/TT-BVHTTDL 24/9/2014 Quy định chi tiết, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"
Trang chủ|Đăng nhập
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KON TUM
Trưởng ban Biên tập: Ông Rơ Chăm Long - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
    Địa chỉ: Số 166 đường U Re, thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Email: congdoankontum@yahoo.com.
Điện thoại: (0260). 3917319 hoặc 3914245; Fax: (0260).3862319.
Tổng số người truy cập: 1414426 Số người online: 123
    Phát triển:TNC