CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 50/KH-LĐLĐ
Ngày ban hành: 10/9/2019
Người ký: Lê Ích Dàng
Trích yếu: Triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”
Cơ quan ban hành: Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
File đính kèm: Tại đây