CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: số 01/HD-LĐLĐ
Ngày ban hành: 10/1/2020
Người ký: PCT Lê Ích Dàng
Trích yếu: Công tác tuyên truyền giáo dục trong CNVCLĐ năm 2020
Cơ quan ban hành: LĐLĐ tỉnh Kontum
File đính kèm: Tại đây