CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 09/HD-LĐLĐ
Ngày ban hành: 5/3/2020
Người ký: PCT Lê Ích Dàng
Trích yếu: Hướng dẫn Khen thưởng tại hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ tỉnh Kon Tum lần thứ V, giai đoạn 2020-2025
Cơ quan ban hành: LĐLĐ tỉnh Kontum
File đính kèm: Tại đây