CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 01-HD/BTGTU
Ngày ban hành: 30/9/2020
Người ký: Huỳnh Quốc Huy
Trích yếu: Hướng dẫn việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
File đính kèm: Tại đây