CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 13-CT/UBND
Ngày ban hành: 14/7/2021
Người ký: Chủ tịch: Lê Ngọc Tuấn
Trích yếu: Chỉ thị số 13-CT/UBND, ngày 14/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19
Cơ quan ban hành: Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon TUm
File đính kèm: Tại đây