CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 03-CĐ/CTUBND
Ngày ban hành: 20/7/2021
Người ký: Chủ tịch: Lê Ngọc Tuấn
Trích yếu: Công điện số 03/CĐ-CTUBND tỉnh về triển khai các biện pháp cấp bách đáp ứng dịch COVID-19
Cơ quan ban hành: Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon TUm
File đính kèm: Tại đây