CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 04/HD-LĐLĐ
Ngày ban hành: 22/9/2023
Người ký: Chủ tịch Rơ Chăm Long
Trích yếu: Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029
Cơ quan ban hành: Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
File đính kèm: Tại đây