Trang chủ Thứ 3, ngày 23 tháng 4 năm 2019
  Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
    Báo cáo
    Hướng dẫn
    Thông báo
    Nội quy - Quy chế
    Chỉ thị - Nghị Quyết
    Thông tư - Nghị Định
    Hiến pháp
    Hồ sơ thi đua khen thưởng
    Tài liệu tuyên truyền
    Điều lệ - Hồ sơ - Đề án
    Hồ sơ BCH LĐLĐ tỉnh
    Các cuộc thi, Hội thao, Hội diễn
    Chương trình
    Kế hoạch
    Văn bản Pháp Luật
    Biểu mẫu thống kê
    Công văn
    Hỏi đáp Pháp luật
    Hồ sơ Đại hội Công đoàn
    Tài chính Công đoàn
    QUYẾT ĐỊNH
   Lĩnh vực Văn bản
    Tổ chức cán bộ
    Thi đua khen thưởng
    Văn Phòng
    Chính sách- Pháp luật
    Chỉ đạo của Thường trực
    Tuyên giáo Công đoàn
    Ủy ban Kiểm tra
    Công tác tài chính
    Ban chấp hành, BTV
    Tổng LĐLĐ Việt Nam
    Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
    Tỉnh ủy Kon Tum
    Trung ương Đảng - Bộ chính trị
    Nữ công Công đoàn
Tìm kiếm:
 Số/Ký hiệu   Ngày ban hành  Trích yếu
20/BC-LĐLĐ 5/3/2014 BÁO CÁO Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam qua 30 năm đổi mới
09/KH-LĐLĐ 17/3/2014 KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động “Tháng công nhân” năm 2014
02/KH-LĐLĐ 18/2/2014 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình hành động Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động, giai đoạn 2013 - 2018
86 11/4/2014 CÔNG ĐOÀN TỈNH KON TUM (tài liệu sử dụng để tham khảo cho công tác tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7/1929 – 28/7/2014)
13/KH-LĐLĐ 10/4/2014 Tổ chức thi Tìm hiểu “Công đoàn Việt Nam - 85 năm xây dựng và phát triển”
10/KH-LĐLĐ 18/3/2014 KẾ HOẠCH Triển khai chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và Chương trình hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình đến năm 2020, tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm
1890/1969 10/5/2010 Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2010)
77-TB/TW 24/2/2012 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TỔ CHỨC "THÁNG CÔNG NHÂN"
23/TB-LĐLĐ 26/4/2014 THÔNG BÁO Giới thiệu trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
19/KH-LĐLĐ 22/5/2014 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Tiểu đề án 1 “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước giai đoạn 2010-2015” năm 2014
2014 23/5/2014 ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC CHO PHỤ NỮ
18 /KH-LĐLĐ 13/5/2014 KẾ HOẠCH Tuyên truyền phòng, chống các Tệ nạn xã hội trong CNVCLĐ năm 2014
85/2014 26/5/2014 ĐỀ CƯƠNG Cuộc thi viết “Công đoàn Việt Nam - 85 năm xây dựng và phát triển”
59/TB-LĐLĐ.BTC 30/6/2014 THÔNG BÁO V/v Thời gian chính thức tổ chức Hội thao CNVCLĐ tỉnh Kon Tum lần thứ XI năm 2014
TT/2014 14/7/2016 Tài liệu tuyên truyền 60 năm Hiệp định GiơNeVơ
XI-2014 15/7/2014 Danh sách đăng ký tham gia Hội thao CNVCLĐ lần XI - 2014
25 /KH-LĐLĐ 5/8/2014 KẾ HOẠCH Thực hiện Kết luận số 79-KL/TW, ngày 25/11/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của BCH Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” và mẫu báo cáo
08/2014/TT-BVHTTDL 24/9/2014 Quy định chi tiết, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"
259/LĐLĐ 22/12/2014 V/v hưởng ứng, tham gia cuộc thi "Tìm hiểu Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"
07/HD-LĐLĐ 31/3/2014 HƯỚNG DẪN Trình tự, thủ tục đăng ký và xét công nhận danh hiệu thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp công đoàn tỉnh
Trang: [1]2345
Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
Trưởng ban biên tập: Ông Rơ Chăm Long - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
Địa chỉ: Số 166 đường U Re, thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Điện thoại: (0260). 3917319 hoặc 3914245; Fax: (0260).3862319.
Email: congdoankontum@yahoo.com.
Phát triển: TNC