GIỚI THIỆU MÔ HÌNH CÁCH LÀM HIỆU QUẢ
Một số kết quả đạt được trong việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum với Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty thời gian qua.
31-7-2018
Chủ động phối hợp chỉ đạo, trao đổi thông tin thường xuyên, giúp công đoàn cơ sở có cơ hội được giao lưu, tăng cường mối quan hệ công tác, thúc đẩy đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cũng như các nhiệm vụ chính trị của địa phương
AnhMinhHoa
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh ký kết thỏa thuận hợp tác với các DN về chương trình phúc lợi cho ĐVCĐ

Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum hiện nay có mối quan hệ phối hợp với các Công đoàn Ngành Trung ương để chỉ đạo hoạt động các công đoàn ngành địa phương (Ngành Y tế, Giáo dục, Công đoàn Viên chức, Công đoàn Ngân hàng), phối hợp với Công đoàn Tổng công ty để chỉ đạo 15 công đoàn cơ sở trong lĩnh vực sản xuất cà phê, cao su, bưu chính viễn thông, điện lực, nguyên liệu giấy, xây dựng...

Xuất phát từ vị trí, vài trò, tính chất, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và yêu cầu thực tiễn về xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam và tổ chức Công đoàn vững mạnh, đồng thời thực hiện tốt Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 21/01/2008 của Đảng (khóa X) “về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư (khóa X) về “tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp”; Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về “tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội”; Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc “ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”; Nghị quyết số 6a/NQ-TLĐ ngày 06/01/2011 của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở”.

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum và Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty đã thực hiện hiệu quả mối quan hệ phối hợp chỉ đạo các CĐCS trên địa bàn tỉnh.Thường xuyên duy trì chế độ thông tin hai chiều thông qua báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề, các hội nghị sơ tổng kết. Các hội nghị, đại hội của của CĐCS thuộc ngành Trung ương, Tổng công ty quản lý, Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum dự để chỉ đạo, đồng thời thường xuyên khảo sát, theo dõi nắm tâm tư, nguyện vọng, tình hình đời sống, việc làm của CNLĐ và tham gia giải quyết các chế độ, chính sách cho CNLĐ kịp thời; hàng năm LĐLĐ tỉnh đều thăm hỏi, tặng quà CNLĐ nhân dịp lễ, Tết không phân biệt CĐCS trực thuộc ngành TW, Tổng công ty; thường xuyên chỉ đạo công đoàn cấp trên cơ sở phối hợp thành lập Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ, tổ chức hoạt động Tháng Công nhân; tạo điều kiện để tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phòng chống các tệ nạn xã hội, tổ chức đối thoại chế độ chính sách cho CNLĐ; vận động CNLĐ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; phối hợp kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các chế độ chính sách của các cơ quan, doanh nghiệp liên quan đến quyền, nghĩa vụ của CNLĐ. Phối hợp tổ chức tập huấn, hội thi, hội thao, văn hóa văn nghệ, thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Phối hợp chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, tập trung vào các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, Cuộc vận động cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa và các hoạt động xã hội...; tổ chức xét thi đua khen thưởng hàng năm cho người lao động… Hai bên thường xuyên quan tâm chỉ đạo các CĐCS thực hiện quy chế dân chủ thông qua hội nghị người lao động hàng năm đạt tỷ lệ 100%. Hàng năm hướng dẫn các CĐCS triển khai thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời phát hiện gương điển hình tiên tiến, mô hình hay, sáng tạo để biểu dương, khen thưởng kịp thời; tuyên truyền Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ chính trị (khóa X) về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”.

Phối hợp chỉ đạo phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; tham gia cùng chính quyền, người sử dụng lao động tạo điều kiện cho CNVCLĐ , đoàn viên công đoàn học tập văn hóa, chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao tay nghề cho công nhân lao động tại địa phương; khảo sát nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ CĐCS để tổ chức mở các lớp tập huấn theo chuyên đề nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ từ tổ phó công đoàn trở lên, góp phần thực hiện hiệu quả chiến lược cán bộ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.

Công tác phối hợp đã có sự tăng cường chỉ đạo hoạt động hướng về cơ sở, nắm chắc cơ sở, sát người lao động, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của người lao động, từ đó có những kiến nghị, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương có giải pháp phù hợp giúp cơ sở giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ trong doanh nghiệp. Trong quá trình phối hợp chỉ đạo đã lựa chọn những việc trọng tâm, trọng điểm để tổ chức thực hiện, tạo được dấu ấn trong phối hợp hoạt động, củng cố các mối quan hệ chỉ đạo song trùng giữa Công đoàn ngành Trung ương với LĐLĐ tỉnh, CĐ ngành địa phương với các LĐLĐ huyện. Chủ động phối hợp chỉ đạo, trao đổi thông tin thường xuyên, giúp công đoàn cơ sở có cơ hội được giao lưu, tăng cường mối quan hệ công tác, thúc đẩy đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cũng như các nhiệm vụ chính trị của địa phương… là những kết quả bước đầu, có dấu ấn đáng khích lệ của Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum với Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty thời gian qua./.

Lê Thanh Bình- Trưởng Ban Tổ chức
Số lượt xem:810
Bài viết liên quan: